Категория по пожарна опасност Ф5Д

Цена

1.20 лв.6.00 лв.

Описание

Знаци за обозначаване на входовете на помещения в обекти от подкласове на функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 съгласно изискванията на  Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

 

Описание на основните категории

 

Основните категории по пожарна опасност са пет. Обозначават се с Ф5А, Ф5Б, Ф5В, Ф5Г и Ф5Д

Категория по пожарна опасност Ф5А – Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване на:

 • горими (включително втечнени) газове
 • леснозапалими течности (бензин, ацетон, етилов алкохол… с пламна температура под 28С)
 • вещества и продукти, които се запалват или взривяват при взаимодействието им с вода или с кислород от въздуха.

Тук попадат цехове, инсталации, съоръжения за първична обработка на нефт и газ, синтетичен каучук, водородни и ацетиленови станции, складове за бензин и разтворители

Категория по пожарна опасност Ф5Б – Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване на

 • горими течности керосин, газьол, ксилол  с пламна температура от 28 до 55С
 • течности, нагрети над пламната им температура
 • горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница под 65г/м3

Тук включваме цехове, в които се отделя въглищен прах, мелници, силози и др. за брашно, захар, нишесте, соя, фуражни смески ,помпени станции за горими течности, помещения за шлифоване на дърво

Категория по пожарна опасност Ф5В -Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване на:

 • течности с пламна температура по-висока от 55С (асфалт, мазут, масла)
 • горими прахове или летящи частици с долна експлозивна граница над 65г/м3 (цинков прах, прахове от смоли)
 • процеси за обработка на продукти с температура до 180С
 • твърди горими вещества и материали
 • негорими вещества в горим амбалаж
 • горими материали в насипно и пакетирано състояние

Като пример могат да се посочат дъскорезници, шивашки, обущарски, кожарски, полиграфически и др. цехове и складове, цехове за обработка на памук, лен, коноп, помещения за ремонт на електронна техника, автосервизи, гаражи

Категория по пожарна опасност Ф5Г – Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване на:

 • негорими вещества и материали в горещо или нажежено състояние, при които се отделя лъчиста топлина, искри или пламък, и такива с температура на обработка, по-висока от 180С
 • горими течности, газове и твърди материали (прахове), които се използват като гориво при гарантирано наличие на постоянно действащ източник на запалване.

Например: леярни, ковачници, цехове за производство на изделия от стъкло, котелни, монтажно-заваръчни цехове, съоръжения за напрежение над 1000V

Категория по пожарна опасност Ф5Д –  Сгради, помещения, открити инсталации и др. за обработка, съхранение, използване нанегорими вещества и материали

 • горими вещества и материали в мокри технологични процеси.
 • Тук са цеховете за студена обработка на метали, инструментални цехове, такива за студено щамповане, за преработка на месо, риба, млечни продукти, плодове и зеленчуци, складове за бутилирани вода, бира, безалкохолни напитки

Видно от категоризацията, най-висок е рискът от пожар при категория по пожарна опасност Ф5А, а най-нисък  при категория по пожарна опасност Ф5Д.