|

Работно време

Работното време е едно от измерванията на всеки вид труд и представлява период от време, в реализира трудовата дейност. То е присъща мярка за редица права и задължения на работника или служителя, които са пряко…

Наредба 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г. Раздел IОбщи положения Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и изискванията за разработване…