Работа на смени
|

Работа на смени

   Работа на смени се въвежда със заповед от работодателя и с утвърден правилник за вътрешния трудов ред в предприятието. Когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече…

Установяване на непълно работно време едностранно от работодателя
|

Установяване на непълно работно време едностранно от работодателя

За да може работодателят едностранно да установи непълно работно време, трябва да са налице следните предпоставки: 1. да е налице намаляване на обема на работата в предприятието, звеното или друга структурна единица; 2. работодателят да…

|

Работно време и почивки

Работното време на държавния служител е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица. Органът по назначаването може да установи сумирано изчисляване на работното време. Не се допуска сумирано изчисляване на работното…

|

Разпределение на работния ден на части

При сключване на трудов договор задължително условие е уговарянето на продължителността на работния ден или седмица. Законодателството предвижда различни видове работно време и различни начини на неговото отчитане. Всички те са описани в глава VІІ…

|

Работно време с променливи граници

Гъвкавото работно време или изразът, който използва законът – работно време с променливи граници, е форма на разпределение на работното време. При променливото работно време се определя време на задължително присъствие на работника, в което…

|

Удължаване на работното време

Нормалната продължителност на работното време не може да бъде удължавана освен в случаите и по реда, предвидени в КТ (чл. 136, ал. 4). Разпоредбата дава възможност на работодателите при производствена необходимост да удължават работното време…

|

Наемане на работа непълнолетни

Съгласно българското законодателство право на труд имат лицата, които са навършили 16 години. Предвидени са три изключения по отношение на установената в Кодекса на труда минимална възраст за наемане на работа по трудово правоотношение: –…

|

Нощен труд

Според чл. 140 от КТ нощен е трудът, който се полага от 22.00 часа до 06.00 часа, а за непълнолетни работници и служители – от 20.00 до 06.00 часа. Нормалната продължителност на седмичното работно време…

|

Безсрочен трудов договор при непълно работно време

ТРУДОВ ДОГОВОР Днес …………… 2020 ……. г. в гр …………………., област ………………………., община ……………………….,между наименование на предприятието,учреждението или организацията, със седалище град, улица и №, с адрес на управление град, улица и №, БУЛСТАТ ……………………, представлявано от…

|

Намалено работно време

Намаленото работно време по чл. 137 от КТ, има по-кратка продължителност от установената в чл. 136 от КТ нормална продължителност на работното време. Поради неблагоприятни или други специфични условия на труд, възрастови граници или други…