Наредба 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа

Издадена от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 54 от 15.06.1999 г. Раздел IОбщи положения Чл. 1. С тази наредба се определят условията, редът и изискванията за разработване…

Длъжностна характеристика на длъжността Барман

Длъжностна характеристика на длъжността Барман,Барман,НКПД 51322001,Характеристика на длъжността Барман,Длъжностна характеристика за Барман І.ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителя на длъжността: 1. Обслужва гостите на заведението, като приготвя поръчаните напитки и коктейли….