Работа на смени се въвежда със заповед от работодателя и с утвърден правилник за вътрешния трудов ред в предприятието. Когато характерът на производствения процес налага, работата в предприятието се организира на две или повече смени. Работната смяна е смесена, когато включва дневен и нощен труд. Смесена работна смяна с 4 и повече часа нощен труд се смята за нощна и има продължителност на нощна смяна, а с по-малко от 4 часа нощен труд се смята за дневна и има продължителност на дневна смяна. Работното време се изчислява в работни дни – подневно.

За да се осигури гъвкавост с нуждите на работодателите Законът допуска сумарно отчитане на работното време . Периодът на сумиране се избира свободно. Може да бъде седмичен, месечен, друг календарен период, но не по-дълъг от максимално утвърдения 6-месечен период. След изтичане на избрания период на сумиране се прави сравнение между фактически отработените дни и часове с полагащата се норма на работно време за същия период. Когато работникът или служителят изработи повече от установената продължителност на работното време за съответния отчетен период, определен от работодателя, това време се заплаща като извънреден труд. Увеличението за положен извънреден труд не може да е по-малко от 50 на сто.

Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник /служител/ не може да надвишава 150 часа. Извънредният труд не може да бъде повече от 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец; 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица; 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.  

При изготвяне график за работа на смени е важно да се спазват някои правила:

  • Максималната продължителност за дневна и за нощна смяна не може да превишава 12 часа;
  • Максималният брой работни часове за седмицата е 56 часа, за работници и служители с намалено работно време, до един час над намаленото им работно време;
  • Не се допуска сумирано изчисляване на работното време за работниците и служителите с ненормиран работен ден;
  • Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа;
  • При петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка;
  • При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко от 36 часа;
  • При промяна на смените при сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка може да бъде в по-малък размер от горния размер, но не по-малък от 24 часа, в случаите когато действителната и техническата организация на работата в предприятието налагат това;
  • При изготвяне на графика не трябва да се допуска отработването на по-малко часове от работника или служителя за отчетния период.

Изчисляване работното време при работа на смени става след като нощните часове се превърнат в дневни  с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време за съответното работно място. За 7 /седем/часа през нощта следва да се заплати трудово възнаграждение, колкото за 8 /осем/ часа през деня. Когато нормалната продължителност на дневното работно време е 8 часа и нормалната продължителност на нощното работно време е 7 часа, отношението 8:7 = 1,143, е коефициентът за превръщане на нощните часове в дневни. За работниците и служителите, ползващи намалено работно време, установената продължителност на дневното работно време за съответното работно място е 6 или 7 часа. Работните дни за периода на сумирано изчисляване на работното време сe определят по календар, а не по график.

Автор:Ангелина Борисова

 

Подобни статии