ТРУДОВ ДОГОВОР


Днес …………… 2020 ……. г. в гр …………………., област ………………………., община ……………………….,
между наименование на предприятието,учреждението или организацията, със седалище град, улица и №, с адрес на управление град, улица и №, БУЛСТАТ ……………………, представлявано от трите имена и длъжност – изп. директор, управител, ЕГН (ЛНЧ) …………………… от една страна, наричана за краткост по-долу “РАБОТОДАТЕЛ” и
……………………………………………………….
трите имена по документ за самоличност
от ……………………,ул. ……………………, бл. ……………………, притежаващ л. к. № ……………………, изд. на …………………… от РПУ ……………………, ЕГН ……………………, с образование по документ за завършно  образование, със специалност ……………………………………., втора специалност …………………………………….., с трудов стаж ……… г. и ……… месеца, в т. ч. трудов стаж по специалността (само ако има изискване в длъжностната характеристика) наричан за краткост по-долу РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ), на основание 67, ал. 1, т. 1 Кодекса на труда се сключи настоящият трудов договор:

1. РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) се задължава да работи в …посочва се предприятието или мястото на извършване на дейността като място на работа….

2. На длъжност ……………………., кв.степен ………………., категория персонал ………………., с шифър по НКПД ………………..

3. С основно месечно трудово възнаграждение ………………. лв., изплащано на два пъти-авансово и окончателно всеки месец.

4. На непълно работно време при нормална/намалена продължителност на работното време – впишете договорените работни часове работен ден.

5. И при следните други условия:
а) настоящият трудов договор е за неопределен период от време;
б) допълнително възнаграждение за продължителна работа …… % за всяка година трудов стаж;
в) евентуално по-високи размери на доп. възнаграждение за нощен и извънреден труд;
г) със срок на предизвестие законовия или по-голям срок на предизвестие месеца;
д) РАБОТНИКЪТ/СЛУЖИТЕЛЯТ да не участва във фирми, конкурентни на работодателя и да не осъществява конкурентна дейност;
е) евентуално работникът или служителят да не работи по втори трудов договор за външно
съвместителство;
ж) с основен (удължен) платен годишен отпуск в размер на …… дни;
з) с допълнителен платен годишен отпуск за за ненормиран работен ден, за работа при вредни за здравето условия в размер на …… дни.

6. РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) ще постъпи на работа на ………………. (или до ………………. или в 7-дневен срок от предоставяне на екземпляр от сключения трудов договор и уведомлението до НАП по чл.63, ал.1 КТ).

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

РАБОТОДАТЕЛ: …………. РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): …………..

Настоящият трудов договор и заверено уведомление от ТД на НАП – гр. ………………. са
връчени на РАБОТНИКА (СЛУЖИТЕЛЯ) на …… 200 …… г.

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): …………..

Отдел “Човешки ресурси”: …………..

РАБОТНИКЪТ (СЛУЖИТЕЛЯТ) постъпи на работа на …… 200 …… г.

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): …………..

Отдел “Човешки ресурси”: …………..

Информиран съм, че данните, които предоставям, са лични данни и попадат под специална
защита по смисъла на ЗЗЛД…………………………………. (наименование на дружеството) се
задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.
Предоставям данните доброволно и давам съгласието си ………………………………….
(наименование на работодателя) да предоставя личните ми данни на трети лица, за да бъдат
реализирани правата и задълженията ми по сключения договор.

РАБОТНИК (СЛУЖИТЕЛ): ………….. 

Подобни статии