Календар по ЗБУТ включва основните законови срокове по месеци, които трябва да се спазват при организиране на дейността по осигуряване на здраве и безопасност при работа, както и препоръки на Збут Маркет за организиране на дейностите, за които няма твърдо определени срокове в законодателството.

Януари

Задължителни! Изготвяне на годишен анализ за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за предходната година. Краен срок до 31.01!

Задължителни! Изготвяне на годишен план за работата на отговорника по безопасност и здраве при работа за текущата година. Краен срок до 31.01!

Задължителни! Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!

Задължителни! Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!

Задължителни! Изготвяне на годишен план за работа на КУТ/ГУТ;

Задължителни! Определяне на лицата подлежащи на застраховка трудова злополука.

Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;

Препоръка: Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд, включително обсъждане и определяне на точки за необходимите измервания през годината /на факторите на работната среда и ел. измервания/;

Препоръка: Подаване на информацията за определените места за трудоустрояване в Агенция по заетостта;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали.

Февруари

Задължителни! Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;

Задължителни! Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд, включително обсъждане и определяне на точки за необходимите измервания през годината /на факторите на работната среда и ел. измервания/;

Задължителни! Подаване на информацията за определените места за трудоустрояване в Агенция по заетостта; Краен срок 14 февруари!

Препоръка: Провеждане на годишно обучение по ЗБУТ;

Препоръка: Провеждане на годишно обучение на членовете на КУТ/ГУТ;

Препоръка: Провеждане на годишно обучение на лицето /лицата/ извършващи инструктажи;

Препоръка: Оглед на работните места и предприемане на действия за отстраняване на потенциални опасности;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали.

Март

В случай, че вече не е направено: Провеждане на периодичен инструктаж на работещите;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на първото годишно заседание на групата/комитета по условия на труд, включително обсъждане и определяне на точки за необходимите измервания през годината /на факторите на работната среда и ел. измервания/;

Препоръка: Провеждане на годишно обучение по ЗБУТ;

Препоръка: Провеждане на годишно обучение на членовете на КУТ/ГУТ;

Препоръка: Провеждане на годишно обучение на лицето /лицата/ извършващи инструктажи;

Препоръка: Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ;

Препоръка: Провеждане на обучения за придобиване на правоспособност или квалификация, за персонала, за който се изисква такава;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали.

Април

Задължителни! Изготвяне и подаване в ТД на Инспекция по труда на годишната декларация/уведомление по чл. 15 от ЗЗБУТ. Краен срок до 30.04! 

Препоръка: Провеждане на второто годишно заседание на КУТ/ГУТ;

Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

Препоръка: Предаване на копия от болничните листа на служителите (включително и информация за настъпили трудови злополуки) за предходната година, на службата по трудова медицина за изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Краен срок според уговорка със СТМ!

Май

В случай, че вече не е направено: Провеждане на второто годишно заседание на КУТ/ГУТ;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на периодичен инструктаж за второто тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по първа долекарска помощ, според изискванията на Наредба 3 за СТМ, чл. 14, т. 2 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 20, ал. 1, т. 2.;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по пожарна и аварийна безопасност;

 

Препоръка: Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите.

Препоръка: Предаване на болнични за изготвяне на годишен здравен анализ за предходната година;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

Юни

В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по първа долекарска помощ, според изискванията на Наредба 3 за СТМ, чл. 14, т. 2 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 20, ал. 1, т. 2.;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по пожарна и аварийна безопасност;

В случай, че вече не е направено: Организиране на профилактични медицински прегледи на работещите;

Препоръка: Оглед на работните места и предприемане на действия за отстраняване на потенциални опасности;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

Препоръка: Да се направи извънреден инструктаж на служителите за работа при високи температури /летен сезон/.

Юли

Задължителни! Изготвяне и подаване в РЗИ на обобщен анализ на здравното състояние на работещите. Анализът се изготвя и подава от службата по трудова медицина, на база предоставените й болнични листове, профилактични медицински прегледи и документи за настъпили трудови злополуки през предходната година в предприятието. Краен срок до 30.07!

В случай, че вече не е направено: Извършване на задължителните контролни измервания на факторите на работната среда – осветеност.

Препоръка: Провеждане на третото годишно заседание на КУТ/ГУТ;

Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

Август

В случай, че вече не е направено: Провеждане на третото годишно заседание на КУТ/ГУТ;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на периодичен инструктаж за трето тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

В случай, че вече не е направено: Извършване на задължителните контролни измервания на факторите на работната среда – осветеност.

Септември

В случай, че вече не е направено: Извършване на задължителните контролни измервания на факторите на работната среда – осветеност;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по първа долекарска помощ, според изискванията на Наредба 3 за СТМ, чл. 14, т. 2 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 20, ал. 1, т. 2.;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по пожарна и аварийна безопасност;

Препоръка: Преглед на съществуващата документация по безопасност и здраве при работа и, при необходимост, предприемане на действия за нейното актуализиране;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

Препоръка: Годишно техническо обслужване на пожарогасителните средства. Задължително е да се направи веднъж годишно!

Октомври

Препоръка: Провеждане на четвъртото годишно заседание на КУТ/ГУТ;

Препоръка: Оглед на работните места и предприемане на действия за отстраняване на потенциални опасности;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

Препоръка: Провеждане на периодичен инструктаж за четвъртото тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по първа долекарска помощ, според изискванията на Наредба 3 за СТМ, чл. 14, т. 2 и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, чл. 20, ал. 1, т. 2.;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на обучение по пожарна и аварийна безопасност.

Ноември

В случай, че вече не е направено: Провеждане на четвъртото годишно заседание на КУТ/ГУТ;

В случай, че вече не е направено: Провеждане на периодичен инструктаж за четвъртото тримесечие на служителите, за които периодичният инструктаж се провежда на тримесечие;

Препоръка: Да се направи извънреден инструктаж на служителите за работа при ниски температури /зимен сезон/;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;

Препоръка: Проиграване на плана за действия на личния състав при пожар или авария и провеждане на учебна евакуация. Задължително е да се организира минимум веднъж годишно!

Декември

Краен срок: Организиране на всички дейности, които не са организирани през предходните месеци на годината;

Задължителни! Сформиране на комисия по трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!

Задължителни! Определяне на работните места за трудоустрояване (за предприятия с персонал над 50 човека). Краен срок до 31.01!

Препоръка: Подготовка на дейностите за следващата година;

Препоръка: Подготовка на отчетите свързани със ЗБУТ за изминалата година;

Препоръка: Създаване на анализ и оценка за безопасността през изминаващата година;

Препоръка: Определяне на лицата подлежащи на застраховка трудова злополука през следващата година;

Препоръка: Преглед на аптечните шкафове – за необходимост от зареждане/подменяне на материали;